LOGIN

הליברליזם בישראל : תולדותיו, בעיותיו, עתידותיו

מחבר/ת: מאוטנר, מנחם;
הליברליזם בישראל : תולדותיו, בעיותיו, עתידותיו

DESCRIPT:
בשלושים שנות שלטונם בארץ יצרו הבריטים זיקה הדוקה בין המשפט המקומי לבין המשפט האנגלי. מכיוון שהמשפט האנגלי מגלם ערכים ליברליים, הפכו המשפטנים לסוכנים הראשונים במעלה להטמעת הליברליזם בתרבות המדינה. החל משנות השבעים של המאה העשרים, הערכים הליברליים מאוימים על ידי קבוצות דתיות. המשפט הישראלי הפך זירה חשובה לניהולה של מלחמת תרבות. האם בית המשפט העליון מנהל את המאבק למען הליברליזם בתבונה? הליברליזם הישראלי מתפקד בתווך שבין שתי מערכות משמעות גדולות: הדתיות היהודית והלאומיות היהודית. ערכים מרכזיים של כל אחת מהן מנוגדים לערכי הליברליזם. הניתן לשלב בין הליברליזם לבין הדתיות והלאומיות? הכיבוש והמלחמות בעזה מסכנים את המשך קיומו של הליברליזם. המחאות נגדם מולידות תגובות־נגד הפוגעות בערכים ליברליים מרכזיים, כגון חופש הפעולה של ארגוני זכויות האדם, חופש הביטוי, וחופש הפעולה הפוליטית של האזרחים הערבים. שוויון הוא ערך ליברלי מרכזי. האם מדינה המחויבת לקידום הפרויקט הלאומי של קבוצת הרוב שלה מסוגלת לקיים כהלכה את השוויון כלפי המיעוט הלאומי החי בה? הליברליזם הישראלי הוא הליברליזם של האוטונומיה. האם זו גירסת הליברליזם הטובה ביותר? ספר זה טוען שיש להשתית את הליברליזם הישראלי על רכיבים הלקוחים מהליברליזם הסוציאל־דמוקרטי, החותר ליצירת התנאים לשגשוג אנושי, וכן מהליברליזם הרפובליקני והליברליזם הרב־תרבותי. -- מאתר צומת ספרים.

 
TITLE_RESERVATIONS_COUNT: 0
NOTE_AVAILABILITY_ESTIMATION
 

COPIES

NUMBERPLACE DIUI SHELFMARK VolName
110598 ‭320.51(9)‬ מאו

ADDTOCART WHATISIT

מחברמחבר/ת: מאוטנר, מנחם;
שם כותר:הליברליזם בישראל : תולדותיו, בעיותיו, עתידותיו
DIUI320.51(9)
SHELFMARKמאו
SECTITLENAMEמנחם מאוטנר
MEDIAספרים
DATATYPEספר עיון
PAGES479 עמודים
HEIGHT21 ס"מ
PUBLISHER_Sההוצאה לאור של אוניברסיטת תל אביב ע"ש חיים רובין
PUBLISHDATE2019
PUBLISHHEBDATEתשע"ט
PUBLISHER_PLACEתל-אביב
ISBN9789657241967
MAHAD20-0221
LANGUAGEעברית
CATALOGDATE24/1/2020
KEYWORDSדת ומדינה ; היסטוריה של מדינת ישראל ; ליברליזם ; משפט ; פוליטיקה וממשל ; תרבות ;
REMARKSכולל ביבליוגרפיה (עמודים 470-447) ומפתח.
 

לשימושים נוספים

הדפסה

BACK_TOPREVIOUS_PAGE

ACCESSIBILITY_MENU